Born Digital s.r.o.
At Born Digital, we focus on AI driven automation of human conversation. Our key solutions are voicebots and chatbots.
Image for post
Image for post

Ondřej Ťupa, Erik Citterberg, Jan Rygl — výzkumný tým Born Digital

V posledních letech se hlasové technologie posunuly tak daleko, že už ani pro firmy v českém prostředí není spojení hlasový asistent sci-fi, ale spíše něco, na čem aktivně pracují, nebo by s tím alespoň brzy chtěly začít.

Český trh je bohužel velmi malý, a proto byl donedávna výběr mezi technologiemi pro převod řeči na text (speech-to-text) limitující. Pokud vám nevadí posílat data do cloudu, Google poskytuje velmi kvalitní a spolehlivou službu. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store