Sign in

Born Digital s.r.o.
At Born Digital, we focus on AI driven automation of human conversation. Our key solutions are voicebots and chatbots.

Ondřej Ťupa, Erik Citterberg, Jan Rygl — výzkumný tým Born Digital

V posledních letech se hlasové technologie posunuly tak daleko, že už ani pro firmy v českém prostředí není spojení hlasový asistent sci-fi, ale spíše něco, na čem aktivně pracují, nebo by s tím alespoň brzy chtěly začít.

Český trh je bohužel velmi malý, a proto byl donedávna výběr mezi technologiemi pro převod řeči na text (speech-to-text) limitující. Pokud vám nevadí posílat data do cloudu, Google poskytuje velmi kvalitní a spolehlivou službu. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store